Bezpečnostnotechnická služba - výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom


V rámci výkonu bezpečnostnotechnickej služby (BTS) poskytujeme klientovi informácie o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytovať pri vykonávaní práce, používaní materiálov a pracovných postupoch. Naším cieľom je modifikovať pracovné prostredie a pracovné postupy tak, aby sa minimalizovali možné riziká, ale zároveň navrhovať alternatívne opatrenia, aby sa práca stala bezpečnejšou.

V súlade s výkonom BTS poskytujeme poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných a iných úloh pri zaisťovaní BOZP nasledovne: 

- identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizík, vrátane vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika;
- evidencia a registrácia pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania;
- metodické vedenie k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a hygienických zásad, k zlepšovaniu BOZP a pracovného prostredia;

- sledovanie aktuálnosti platných právnych predpisov v oblasti BOZP;

-  vykonávanie kontrolnej činnosti v priestoroch spoločnosti so zameraním na dodržiavanie ustanovení vzťahujúcich sa na BOZP;