Ponúkame Vám spoluprácu pri plnení úloh na zaistenie BOZP pri realizácií prác na stavenisku prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

Stavebník poverí jedného koordinátora alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa §6 NV SR č. 396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.