Spoločnosť BOZP Profi, s.r.o. poskytuje nasledovné služby v oblasti BOZP


Bezpečnostnotechnická služba  

Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany 


Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  


Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti  


Spracovanie dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Naša spoločnosť Vám vypracuje kompletnú dokumentáciu v oblasti BOZP v súlade s požiadavkami súčasne platnej legislatívy.  


Vykonávanie nezávislých auditov v oblasti BOZP a na úseku OPP
Ponúkame Vám vykonanie nezávislých auditov v oblasti BOZP a na úseku OPP.
Cieľom zhodnotenia skutkového stavu BOZP a OPP je poskytnúť objednávateľovi nestranný obraz o stave a úrovni BOZP a ochrany pred požiarmi na pracoviskách objednávateľa. 

Audit zahŕňa:

  • zistenie základných informácií o objednávateľovi a jeho požiadaviek;
  • osobné rokovanie a obhliadka pracovísk objednávateľa;
  • porovnanie aktuálneho stavu BOZP a ochrany pred požiarmi na pracoviskách objednávateľa s platnými právnymi predpismi;
  • vypracovanie písomného dokumentu o zhodnotení skutkového stavu BOZP a ochrany pred požiarmi vrátane návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov;