Poskytujeme pre klientov komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb - technika požiarnej ochrany, nasledovne:

- vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky priestorov/objektov klienta;

- určujeme miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

- vedieme a udržiavame dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom;

- organizujeme a vyhodnocujeme cvičný požiarny poplach;

- sledujeme aktuálnosť platných právnych predpisov;

- zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnych dozorom;